Vedtekter

Smaalenene historiske dansegruppe

Smaalenene historiske dansegruppe

Stiftet 3.12.2001 - navneendring fra årsmøtert 2015


§1 Formål

Foreningens formål er å gi et tilbud til alle som ønsker å utøve og ta vare på historiske danser. Det skal avholdes regelmessige øvelser med instruksjon for å gi et slikt tilbud.


§2 Medlemskap

For å ha stemmerett ved årsmøtet må foregående års kontingent være betalt.

Medlemmer med 2 - to års forfalt medlemskontingent blir strøket av medlemslisten.


§3 Årsmøte

Årsmøtet er Smaalenene Stildans høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars mnd. Styret innkaller til årsmøte med 1 måneds varsel. Forslag til årsmøtesaker kan fremmes av alle medlemmer og må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Styret skal behandle alle innkomne forslag og legge fram et forslag til innstilling på årsmøtet.

For å ha stemmerett ved årsmøtet må foregående års kontingent være betalt.

Regnskapsperioden/meldingsperioden skal være 01.01 - 31.12.

Det føres referat fra årsmøtet som underskrives av referent samt 2 valgte representanter.

Medlemmer vil få tilsendt kopi av referatet.

Hvert medlem har 1 stemme. Saker blir avgjort med vanlig flertallsbeslutning.


§4 Årsmøtet skal ha følgende saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to til å underskrive protokollen

5. Styrets årsberetning for perioden

6. Revidert regnskap

7. Budsjett, fastsettelse av kontingentens størrelse og arbeidsplan

8. Innkomne forslag

9. Valg:

a. Valg av leder for 1 år

b. Valg av kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer, hvorav kasserer og 1 styremedlem velges det ene året og sekretær og det andre styremedlemmet velges det andre året.

c. Valg av 2 varamedlemmer for 1 år

d. Valg av 2 revisorer for 1 år

e. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som hver sitter i tre år, det 3. året som leder.

Hvert år velges 1 nytt medlem til valgkomiteen.


§5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av Smaalenene Stildans krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14. dagers varsel.


§6 Styrets ansvar

- Styret har ansvar for å gjennomføre de oppgaver årsmøtet beslutter, og kan etablere arbeidsgrupper ved behov.

- Leder innkaller til styremøte eller hvis 3/5 av styret krever det.

- Styret innkaller til medlemsmøte hvis leder, 3/5 av styret eller minst 1/3 av Smaalenenes stildans krever det. Innkalling til medlemsmøte skjer med minst 1 uke varsel. Saker blir avgjort med vanlig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

- Kasserer fører regnskap etter gjeldende regler for foreninger og lag og skal legge fram revidert regnskap til årsmøtet.

- Kasserer har plikt og fullmakt til å foreta de nødvendige inn og utbetalinger.

- Sekretær fører fortløpende protokoll og skriver årsberetning.

- Sekretær har ansvar for at informasjon leveres / sendes til alle medlemmer etter §2.


§7 Vedtektsendring og oppløsning

Vedtektsendringer avgjøres over 2 årsmøter med 2/3 flertall . Ved oppløsning av laget skal lagets eiendeler lagres i 10 år og bankkonto sperres i 10 år.


Sist endret ved ekstraordinært årsmøte 10.05.2015

Korrigert 4.2.2018